Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.19

2014 оны 12 сарын 19

өнөөдрийн валютын ханшийн мэдээ монгол банк болон бусад банкны ханш

Монгол банк

ХААН

ХХБ

Хас банк

Капитал банк

Ариг банк