Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.16

2014 оны 12 сарын 16

Өнөөдрийн валютын ханшийн мэдээ монгол банк болон бусад банкны ханштай харьцуулбал

Монгол банк

ХХБ

Хас

Ариг

Капитал банк

ХААН