Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.12

2014 оны 12 сарын 12

Өнөөдрийн валютын ханшийн мэдээ монгол банк болон бусад банктай харьцуулсан ханшийн мэдээлэл

Монгол банк

ХААН

ХХБ

Капитал банк

Хас банк

Ариг банк