Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.10

2014 оны 12 сарын 10

Өнөөдрийн валютын ханшийн мэдээ Монгол банк болон бусад банкуудтай харьцуулбал

Монгол банк

ХХБ

Хас

ХААН

Капитал

Ариг